مشاهده فیلم

برای دانلود ویدیو ها بر روی لینک کلیک نمایید:

آماده سازی چربی برای نانوفت

تزریق چربی زیر چشم به روش نانوفت

نانوفت

گرفتن چربی از پهلو برای تزریق چربی

آناتومی گوش

تست رومبرگ

تست head thrust

تزریق چربی دست

تزریق چربی صورت

زاویه سازی فک با تزریق چربی

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید